Dobrovoľná vojenská príprava

Je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.

Zaži na vlastnej koži pravý vojenský výcvik a registruj sa v ONLINE REGISTRÁCIA UCHÁDZAČA - vyber druh služby DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA.

Regrutačná skupina podľa miesta trvalého pobytu ťa po vyhlásení dobrovoľnej vojenskej prípravy bude kontaktovať.

Registruj sa v ONLINE REGISTRÁCIA UCHÁDZAČA a my ťa budeme kontaktovať ! Alebo si podaj žiadosť on-line na:

DVP podpis

Ak si si podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

INFORMAČNÝ LETÁK

ČO PO SKONČENÍ DVP?

     Po úspešnom absolvovaní DVP:

 • bude vojak DVP povýšený na vojaka 2. stupňa,
 • bude zaradený do záloh OS SR,
 • je možné požiadať o zaradenie do aktívnych záloh OS SR (do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa alebo slobodník),
 • je možné požiadať o prijatie do dočasnej štátnej služby podľa § 27 zákona č. 281/2015 Z. z. a ustanovenie do funkcie v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov.  
     V prípade úspešného skončenia DVP a povýšenia do hodnosti vojak 2. stupňa nie je možné podľa platnej legislatívy vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet (nie je možné absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl vo vojenskom vysokoškolskom štúdijnom programe, dôstojníckom kurze pre absolventov civilných vysokých škôl...).
 

AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?

     Prihlásiť sa môže každý občan od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.


     Žiadateľ musí ďalej spĺňať nasledovné podmienky:
 • bezúhonnosť
 • najmenej stredné odborné vzdelanie
 • ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť
 • psychická spôsobilosť
 • žiadne vedené trestné stíhanie

ZARADENIE DO DVP

     
Po vyhlásení prijímacieho konania občan požiada osobne o prijatie na Regrutačnej skupine v mieste trvalého bydliska.


     Záujemca pri podaní žiadosti predloží:

 • Občiansky preukaz
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie
 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní, osvedčenia a oprávnenia
 • Rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla

     Záujemca pri osobnej návšteve vyplní:

 • Žiadosť o prijatie do DVP
 • Čestné vyhlásenie
 • Životopis
 • Osobný dotazník 

     Osobný dotazník a životopis je možné si stiahnuť, vyplniť doma a doniesť už vyplnený.

     Ďalej záujemca absolvuje zdravotnú prehliadku v priestoroch Regrutačnej skupiny. Ak je záujemca spôsobilý po zdravotnej stránke, nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie na odbornom pracovisku v Liptovskom Mikuláši. Po úspešnom absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia je záujemca považovaný za spôsobilého na výkon DVP.

     Po ukončení prijímacieho konania prebehne výber najvhodnejších kandidátov spomedzi všetkých spôsobilých záujemcov o DVP. O prijatí, alebo neprijatí bude každý záujemca informovaný poštou.


Ďalšie informácie záujemcom poskytnú Regrutačné skupiny na svojich emailových adresách:

AKO PREBIEHA VÝCVIK?
 

Výcvik prebehne v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Uchádzači dostanú počas výcviku bezplatné ubytovanie a stravovanie, bude im zapožičaná výstroj a výzbroj a budú im preplatené cestovné náklady. Uchádzačom bude počas výcviku vyplatená suma 1 107,375 eur. Výcvik bude trvať 75 dní. Takisto je zákonom garantované zachovanie poberania všetkých sociálnych dávok a príspevku v nezamestnanosti, ak naň má uchádzač nárok. V prípade zamestnaného občana je zákonníkom práce garantované, že ho zamestnávateľ nebude môcť prepustiť.

Súčasťou výcviku sú:
 • telesná príprava
 • poradová príprava
 • ženijná príprava
 • topografická príprava
 • psychologická príprava
 • zdravotnícka príprava
 • taktická príprava
 • strelecká príprava

ČO ZÍSKAŠ ABSOLVOVANÍM DVP?

Po základnom výcviku

 • nadobudneš základné vedomosti a zručnosti
  • z taktiky jednotlivca a družstva
  • zo streľby z ručných zbraní
  • z orientácie v teréne
  • zo zdravotníckej prípravy
  • v zaobchádzaní s komunikačnými prostriedkami
  • v poradových cvikoch bez zbrane a so zbraňou
  • z topografickej prípravy
  • v oblasti ochrany jednotlivca proti zbraniam hromadného ničenia
 • dosiahneš vyššiu
  • fyzickú zdatnosť a psychickú pripravenosť
  • pripravenosť zvládať stresové a záťažové situácie
 • v rámci dodržiavania vojenského režimu sa naučíš
  • plánovať a dodržiavať stanovený režim
  • sebadisciplíne

Po odbornom výcviku získaš špecifické vedomosti, zručnosti a návyky v základnej funkcii v OS SR a to v odbornosti G10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko.

Po absolvovaní dobrovoľnej vojenskej prípravy zložia absolventi vojenskú prísahu a budú jedným zo zdrojov pre aktívne zálohy.

Do DVP nemožno prijať občana ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (profesionálny vojak, policajt, colník, atď...) a ktorý je zaradený do záloh ozbrojených síl (napr. bývalí profesionálni vojaci, absolventi základnej vojenskej služby, DVP, bývalí príslušníci ozbrojených zborov..). Takisto sa dobrovoľnej vojenskej prípravy nemôže zúčastniť tí, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby.

Plné znenie zákona 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdeš TU