Aktívne zálohy

Si bývalý profesionálny vojak, alebo vojak základnej vojenskej služby ? Chceš byť súčasťou aktívnych záloh, ktoré sú súčasťou záloh OS SR v zmysle zákona ?

Aktívne zálohy možno použiť aj v stave bezpečnosti tak, aby mohli plniť úlohy ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí.

Chceš pomáhať a zároveň prejsť vojenským výcvikom podľa svojej dosiahnutej hodnosti a odbornosti ? Tak neváhaj a registruj sa v ONLINE REGISTRÁCIA UCHÁDZAČA vyber druh služby AKTÍVNE ZÁLOHY a po vyhlásení doplňovania do aktívnych záloh ťa bude kontaktovať Regrutačná skupina podľa miesta tvojho trvalého pobytu.

Registruj sa v ONLINE REGISTRÁCIA UCHÁDZAČA a my ťa budeme kontaktovať ! Alebo si podaj žiadosť on-line na:

AZ podpis

Ak si si podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
 
PODMIENKY ZARADENIA DO AKTÍVNYCH ZÁLOH
(podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“) 

Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak: 

a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má byť zaradený, 
b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo vojenskú hodnosť v tom istom hodnostnom zbore najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu, než aká je plánovaná na výkon tejto funkcie, 
c) spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú,
d) je zdravotne a psychický spôsobilý, 
e) je bezúhonný, 1)
f) je spoľahlivý (preukazuje čestným vyhlásením), 
g) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
h) je občanom, 2
i )nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2,
j) uzatvoril dohodu o zaradení.
 
INFORMÁCIE A POKYNY PRE VOJAKA V ZÁLOHE ŽIADAJÚCEHO O ZARADENIE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH
 
Pre úspešné zaradenie vojaka v zálohe do aktívnych záloh je potrebné splniť všetky podmienky stanovené zákonom.
 
Prvým krokom pre zaradenie do aktívnych záloh je predloženie žiadosti Personálnemu úradu OS SR prostredníctvom regrutačných skupín podľa miesta trvalého bydliska. 
 
• Regrutačná skupina Bratislava, Špitálska 22, Bratislava, 0960 317 755, rsk.ba@mil.sk 
• Regrutačná skupina Trnava, Jána Bottu 4, Trnava, 0960 395 700, rsk.tt@mil.sk 
• Regrutačná skupina Trenčín, Hviezdoslavova 16, Trenčín, 0960 333 880, rsk.tn@mil.sk 
• Regrutačná skupina Žilina, Rajecká cesta 18, Žilina, 0960 442 801, rsk.za@mil.sk 
• Regrutačná skupina B. Bystrica, Československej armády 7, B. Bystrica, 0960 412 147, rsk.bb@mil.sk 
• Regrutačná skupina Nitra, Novozámocká 1, Nitra, 0960 372 401, rsk.nr@mil.sk 
• Regrutačná skupina Prešov, Mukačevská 22, Prešov, 0960 524 988, rsk.po@mil.sk 
• Regrutačná skupina Košice, Komenského 39/A, Košice, 0960 515 777, rsk.ke@mil.sk


Vojak v zálohe pri podaní žiadoti predloží:

a) výpis zo zdravotnej dokumentácie (§14 ods. 4 zákona), 
b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti (údaje vojak v zálohe uvádza v osobnom dotazníku)
c) osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 
d) osvedčenú kópiu dokladu o získanom oprávnení ak sa vyžadujú na výkon špecializovaných činností alebo certifikovaných činností podľa osobitných predpisov 3), 
e) čestné vyhlásenie o spoľahlivosti (§14 ods. 7 zákona)
f) osobný dotazník. 

Žiadosť spolu s kompletnými požadovanými dokladmi je potrebné predložiť regrutačnej skupine najneskôr do dátumu určeného v „Oznámení o zaradení“-„OZNÁMENIE O ZAČATÍ ZARAĎOVANIA VOJAKOV V ZÁLOHE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH“ zverejnenom v hromadných informačných prostriedkoch. 

Vojak v zálohe preukazuje zdravotnú spôsobilosť výpisom zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie nepredkladá občan, ktorý bezprostredne pred zaradením do aktívnych záloh skončil služobný pomer podľa osobitného predpisu a dôvodom skončenia služobného predpisu nebolo rozhodnutie prieskumnej komisie, že je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu. Zdravotne spôsobilý vojak pokračuje v ďalšej časti posudzovania podmienok zaradenia do aktívnych záloh v zmysle zákona na oddelení výberu personálu Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši.
 
Na oddelení výberu personálu vojak v zálohe absolvuje psychodiagnostické vyšetrenie, ktoré pozostáva z posúdenia: 

a) intelektových predpokladov, 
b) kognitívnych predpokladov, 
c) psychickej odolnosti voči záťaži, 
d) osobnostných predpokladov. 

Žiadosť o zaradenie vojaka v zálohe, ktorý spĺňa podmienky na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), d) až i) zákona, zasiela personálny úrad s priloženou dokumentáciou veliteľovi vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v zálohe pripravovaný. Veliteľ vojenského útvaru vyhodnocuje splnenie podmienok na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona. 

Dohodu o zaradení do aktívnych záloh uzatvára veliteľ vojenského útvaru. 

Personálny úrad OS SR oznamuje vojakovi v zálohe nesplnenie podmienok na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), d) až i) zákona. Veliteľ vojenského útvaru oznamuje vojakovi v zálohe nesplnenie podmienok na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona, alebo jeho nezaradenie vo výbere. 

Vojakovi v aktívnej zálohe prináleží: 

a) motivačný príspevok v sume 600,- € (eur) za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnych zálohách, 
b) pomerná časť hodnostného platu, patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl z prvého platového stupňa vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol, 
c) naturálne náležitosti primerané potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh OS, 
d) náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh OS a späť.
 
Náklady na náhradu mzdy za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh OS vrátane nevyhnutného času na prepravu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh OS a späť uhrádza zamestnávateľovi za zamestnanca vojenský útvar. 

Vojakovi v aktívnej zálohe patrí za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl náhrada príjmov z podnikania v sume pomernej časti priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vojak v aktívnej zálohe začal pravidelné cvičenie alebo plnenie úloh ozbrojených síl, ak nie je zamestnanec. Náhrada príjmov z podnikania sa vojakovi v aktívnej zálohe poskytne aj za čas nevyhnutný na prepravu z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť, ak miesto pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl je natoľko vzdialené od trvalého pobytu alebo prechodného pobytu vojaka v aktívnej zálohe, že cesta verejnou dopravou trvá viac ako šesť hodín.
_______________________________________
1) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2) Zákon NR SR č. 40/993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov
 
3) Napríklad § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 73 až 78 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z.