Organization address

Represented

* Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a som si vedomý/á, že tieto osobné údaje môžu byť zaradené do databázy v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu a podľa § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.