Profesionálni vojaci sú odmeňovaní platom podľa dosiahnutej vojenskej hodnosti a počtu odslúžených rokov. Stupnica hodnostných platov profesionálnych vojakov je zverejnená v zákone č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Pre znázornenie časť stupnice hodnostných platov počas prvých šiestich rokov štátnej služby od 1.1.2019:
 

Plat

Roky

Vojak
1. stupňa

Vojak
2. stupňa

Slobodník

Desiatnik

Čatár

Poručík

PŠS

7 týždňov základný výcvik
+ odborný výcvik
podľa špecializácie

389,25*

-

-

-

-

-

DŠS

do 1 roka

-

778,50 €

835,- €

892,50 €

955,50 €

1180,50 €

 

do 2 rokov

-

805,50 €

864,50 €

922,- €

988,50 €

1222,- €

 

do 3 rokov

-

833,- €

893,- €

953,50 €

1021,50 €

1263,- €

 

do 4 rokov

-

858,- €

920,50 €

982,50 €

1053,50 €

1302,50 €

 

do 5 rokov

-

884,50 €

950,- €

1014,- €

1086,50 €

1343,50 €

 

do 6 rokov

-

911,50 €

977,50 €

1043,50 €

1118,50 €

1370,50 €

* dorovnávaná do minimálnej mzdy, minimálna mzda platná od 1.1.2019 je 520,- €

PŠS
- prípravná štátna služba
DŠS - dočasná štátna služba

Profesionálnemu vojakovi za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 156 patrí plat, ktorý tvorí:

§ 157 - hodnostný plat,
§ 158 - platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby,
§ 159 - príplatok výkonným letcom,
§ 160 - príplatok výsadkárom,
§ 161 - príplatok za ohrozenie života alebo zdravia,
§ 162 - príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
§ 163 - príplatok zdravotníckym pracovníkom,
§ 164 - príplatok vrcholovým športovcom,
§ 164a - príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
§ 165 - príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie,
§ 166 - odmena,
§ 167 - zahraničný príspevok.

Ďalšie peňažné náležitosti profesionálneho vojaka podľa:

§ 188 - jednorazová nenávratná peňažná výpomoc,
§ 189 - aktivačný príspevok,
§ 190 - stabilizačný príspevok,
§ 193 - osobitný stabilizačný príspevok,
§ 196 - náhrady pri zahraničnej služobnej ceste,
§ 197 - náhrady pri ceste v súvislosti s nariadenou služobnou pohotovosťou,
§ 198 - náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny,
§ 199 - náhrada výdavkov počas vysokoškolského štúdia,
§ 200 - náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo v súvislosti s vyslaním na stáž na území Slovenskej republiky,
§ 201 - náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie požiadaviek na výkonštátnej služby alebo v úvislosti s vyslaním na stáž mimo územia Slovenskej republiky,
§ 202 - náhrada cestovných výdavkov z dôvodu účasti na pohrebe

Príklady výpočtu hrubej mzdy po ukončení základného výcviku a odborného výcviku:

Funkcia
- vojenská hodnosť

Počet
rokov
služby

Hodnostný plat (podľa vojenskej hodnosti a platového stupňa)

Stabilizačný príspevok (výška v závislosti od miesta výkonu štátnej služby)

Príplatok za ohrozenie života a zdravia (výška podľa vykonávanej funkcie v % z hodnostného platu)

Bratislava

mimo Bratislavy

Mužstvo – voj. 2. st.

Strelec - voj.2.st.

do 1 roka

778,50 €

353,- €

294,- €

10 %

Guľometník - voj.2.st.

do 1 roka

778,50 €

353,- €

294,- €

10 %

Mechanik – voj. 2. st.

do 1 roka

778,50 €

353,- €

294,- €

3 %

Operátor – voj.2.st.

do 1 roka

778,50 €

353,- €

294,- €

3 % alebo 7 % v závislosti od špecializácie

Vodič špecialista – voj.2.st.

do 1 roka

778,50 €

353,- €

294,- €

3 % alebo 4,5 % v závislosti od organizačného začlenenia

Ženista – voj.2.st.

do 1 roka

778,50 €

353,- €

294,- €

10 %

Starší ostreľovač – voj.2.st.

do 1 roka

778,50 €

353,- €

294,- €

10 %

Mladší strážny čestnej stráže – voj.2.st.

do 1 roka

778,50 €

353,- €

-

10 %

Dôstojník - poručík

Veliteľ čaty - poručík

do 1 roka

1 180,50 €

353,- €

294,- €

3 % alebo 4,5 %
alebo 10 % v závislosti od špecializácie, organizačného začlenenia

Dôstojník - poručík

do 1 roka

1 180,50 €

353,- €

294,- €

1,5 % alebo 4,5 % alebo
7 % alebo 10 %
v závislosti od špecializácie, organizačného začlenenia

Riadiaci letovej prevádzky - poručík

do 1 roka

1 180,50 €

353,- €

294,- €

7 %

Psychológ - poručík

do 1 roka

1 180,50 €

353,- €

294,- €

1,5 %

Mladší inžinier - poručík

do 1 roka

1 180,50 €

353,- €

294,- €

3 %

Lekár - poručík

do 1 roka

1 180,50 €

353,- €

294,- €

4,5 %

Pilot - poručík

do 1 roka

1 180,50 €

353,- €

294,- €

10  %

 

Pozn. Ďalšie príplatky podľa zákona 281/2015 v závislosti od zaradenia na funkciu po splnení zákonom stanovených podmienok (napr. príplatok výkonným letcom, výsadkárom, zdravotníckym pracovníkom, príplatok za výkon špecializovaných činností atď.)

V súlade s § 189 zákona 281/2015 Z.z. možno pri prvom prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby v závislosti od funkcie poskytnúť aktivačný príspevok až do výšky 9 960 €. Aktivačný príspevok je vyplácaný v pomerných častiach pripadajúcich na 1 rok počas prvých 3 rokov trvania dočasnej štátnej služby a to v poslednom mesiaci prvého, druhého a tretieho roka trvania dočasnej štátnej služby.
 
Príklad výšky aktivačného príspevku pre niektoré funkcie:
 

 Funkcia

 Výška aktivačného príspevku

 Strelec

 1 500,- €

 Guľometník

 1 500,- €

 Mechanik

 1 500,- € alebo 4 980,- € v závislosti od špecializácie

 Operátor

 1 500,- € alebo 4 980,- € v závislosti od špecializácie

 Vodič

 1 500,- € alebo 2 100,- € v závislosti od špecializácie

 Ženista

 1 500,- €

 Veliteľ čaty

 3 000,- € alebo 4 500,- € v závislosti od špecializácie

 Dôstojník

 3 000,- € alebo 4 500,- € v závislosti od špecializácie

 Riadiaci letovej prevádzky

 9 960,- €

 Mladší inžinier

 3 000,- € alebo 4 500,- € v závislosti od špecializácie

 Lekár

 9 960,- €

 Pilot

 9 960,- €

 

 


Informácie o výške aktivačného príspevku ako aj o výške hrubej mzdy pre konkrétne funkcie Vám poskytnú Regrutačné skupiny.