PRÁPOR ISTAR PREŠOV logo

PRÁPOR ISTAR PREŠOV

Je nositeľom spôsobilostí Národného cieľa L 7201 N Intelligence, Sureveillance, Target Aquisition and Reconnaissance – ISTAR

Prápor ISTAR je osobitnou jednotkou bojovej podpory 2. mechanizovanej brigády s poslaním poskytovať architektúru a spôsobilosti pozemného spravodajstva, sledovania, určovania cieľov a prieskumu nevyhnutné pre naplnenie informačných a spravodajských požiadaviek na prápornej a brigádnej úrovni. ISTAR štruktúra zahŕňa aj schopnosť fúzie informácií z ostatných kolektorov.

Je nositeľom spôsobilostí Národného cieľa L 7201 N Intelligence, Sureveillance, Target Aquisition and Reconnaissance – ISTAR (Spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a prieskum).

Hlavné úlohy:

  • Plnenie úloh pri udržiavaní verejného poriadku, bezpečnosti, a podpore pri obrane SR respektíve kolektívnej obrane NATO a EÚ;
  • Plnenie úloh v rámci riešenia krízových situácií na území SR, k poskytnutiu podpory štátnym orgánom, orgánom obcí alebo vyšším územným celkom pri
  • ohrození života a majetku obyvateľstva počas krízovej situácie a pri odstraňovaní následkov krízovej situácie
  • Plniť úlohy prípravy deklarovaných jednotiek skupiny ISTAR v rámci vnútornej rotácie NC 2013 L 1501 mprsk,
  • Plniť úlohy prípravy deklarovaných jednotiek skupiny ISTAR v rámci prípravy NC 2013 L 1501 mb