PRÁPOR RCHBO ROŽŇAVA logo

PRÁPOR RCHBO ROŽŇAVA

POSLANIE PRÁPORU:
· byť pripravený nasadiť sily a prostriedky RCHBO na realizáciu špecifických opatrení RCHBO na podporu vojenských operácií
· vyčlenenými silami poskytnúť vojenskú asistenciu orgánom MV SR a civilným orgánom pri eliminácii hrozieb chemického, biologického a jadrového terorizmu i pri riešení ekologických havárií a prírodných katastrof
· byť pripravený v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na plnenie úloh zdravotníckej, dozimetrickej a analytickej kontroly odídencov, utečencov a ich hygienickej očisty v rámci ochrany štátnej hranice
· pripraviť do stanoveného termínu vyčleňovanú jednotku podľa záväzkov voči medzinárodným organizáciám a v súlade s nariadením náčelníka Generálneho štábu (GŠ) ozbrojených síl SR ju nasadiť v operácii kdekoľvek vo svete

ODBORNÉ ÚLOHY PRÁPORU:

Vykonávať radiačný a chemický a biologický prieskum

  • RCHBPs pochodovej osi
  • RCHBPs priestoru rozmiestnenia jednotiek
  • RCHB pozorovanie priestoru
Vytvoriť miesto dekontaminácie techniky, osôb a materiálu
  • Dekontaminácia techniky, objektov a materiálu
  • Dekontaminácia interiérov techniky a budov
  • Hygienická očista osôb
Vykonávať poľnú analýzu chemických látok a rádiometrické merania
  • Analýza neznámej TCHL a NCHL, určenie stupňa kontaminácie
  • Stanovenie účinnosti dekontaminácie
  • Stanovenie účinnosti dekontaminačných činidiel
Vykonávať zber informácií o radiačnej, chemickej a biologickej situácii na celom území Slovenska.