ZÁKLADŇA STACIONÁRNYCH KIS TRENČÍN logo

ZÁKLADŇA STACIONÁRNYCH KIS TRENČÍN

Naše systémy pracujú nonstop, zabezpečujú bojaschopnosť útvarov a mierový život rezortu

Poslaním ZaSKIS je zabezpečiť bezpečné komunikačné a informačné prostredie rezortu obrany pre vnútorných a vonkajších používateľov.
 

Odborné úlohy:

 • Výstavba a prevádzku IKT
 • Poskytovať odbornú podporu používateľom služieb KIS v rezorte MO SR

Zabezpečiť výstavbu a prevádzku:
 1. infraštruktúry komunikačných a informačných systémov (RTS, RDS, SRRS, SRS, CMS, atď.)
 2. informačných systémov (IIS, ŠbIS, PMS, WEB, INTRANET, MIL, EP, LINDA, KIPS, monitoring SMV, EOD IS, atď.)
 3. systémov informačnej bezpečnosti
  • Ochrana neutajeného prostredia (CRBS-PKI, AVO, ADN)
  • Ochrana utajeného prostredia (BD/ VFP)
  • Medzi sieťové prepojenia (INTERNET, ŠP, MV, MF, MZV, OBSE, EU/NATO, AOS)
  • Zaručený elektronický podpis –ZEP
  • Kybernetická obrana
 4. systému vysokej dostupnosti dát – dátové centrum 

Obstarať poskytovanie služieb KIS:
 • manažment služieb - DRKIS
 • kontaktné centrum – KC
 • satelitné spojenie
 • služby mobilného operátora
 • opravy PC
 • služby dopravy zásielok vojenskej pošty
 • služby telekomunikačných operátorov

Poskytovať odbornú podporu používateľom služieb KIS v troch úrovniach:
 1. operátormi KC
 2. technikmi RÚ KIS
 3. správcami, metodikmi systémov (IIS,VFP, BMPS,..

Účasť na cvičeniach:
 • národné cvičenie NGŠ CD1 – „Cyber Attack“
 • medzinárodné cvičenie CD „Locked Shields“
 • NATO CDEx „Cyber Coalition“
 • Modrá vlna • Tobruq Legacy
 • START ACCESS
 • Anakonda 

Účasť na prezentáciách a spolupráci: 
 • spolupráca s CCD COE Tallin (SVK zakladajúci člen)
 • účasť a prezentácia na medzinárodných konferenciách
 • tvorba koncepcie rozvoja KIS a kybernetickej obrany


Podpora KIS


Zabezpečujeme prevádzku a výstavbu komunikačných informačných systémov v regiónoch SR:
 • koordinujeme rozvoj, výstavbu a servis KIS vo všetkých regiónoch SR
 • koordinujeme a kontrolujeme implementáciu štandardov a noriem prevádzky KIS
 • v spolupráci s odbormi zabezpečujeme bezpečnosť prevádzky KIS
 • koordinujeme využívanie trojúrovňového modelu podpory služieb KIS prostredníctvom
  • call centra a service desk,
  • centrálne a regionálne odborné pracovné skupiny a tímy,
  • externých dodávateľov

Zabezpečujeme zlepšovanie kvality poskytovaných služieb : 
 • zvyšovaním úrovne práce technických pracovníkov
 • zlepšovaním technického vybavenia
 • kvalitným manažovaním služieb
 • zvyšovaním úrovne spolupráce s používateľmi


Informačné systémy


Zabezpečujeme oblasť prevádzky a výstavby informačných systémov v rozsahu: 
 • EP - elektronická pošta a VFP
 • IIS - Integrovaný informačný systém – v prevádzke 28 modulov
 • PMS – Plánovací a menežovací systém
 • ŠbIS - Štábny informačný systém
 • KIPS – katastrálny informačný systém
 • CISL AVIS (LINDA) – Centrálny informačný systém letectva (Letecká inteligentná databáza)
 • MSV – monitoring a vyhodnocovanie služobných vozidiel
 • EOD IS - systém na evidenciu výzbroje a munície
 • Intranet a Internetový portál www.mil.sk

Odbor ďalej zabezpečuje oblasť interného vývoja aplikácií: 
 • Aplikácia príspevky, mobilná aplikácia pre regrutačné strediská
 • Evidencia udalostí a mimoriadnych udalostí
 • Evidencia chorobnosti
 • Evidencia riadiacich aktov

Vykonávame správu webových portálov:
 • súčasť portálu OS SR (www.mil.sk)
 • viac ako 50 samostatných portálových riešení
 • viac ako 80 samostatných SharePoint lokalít
 • poskytovanie centrálneho priestoru na ukladanie a spoluprácu pre dokumenty a informácie
 • prevádzka systémov pre podporu mierového života v OS SR

Počas 1 hodiny sa vykonalo (štatistický priemer): 
 • detegovaných 250 incidentov na zariadeniach komunikačných systémov
 • uskutočnených – 2 420 volaní v rámci RDS, 144 prichádzajúcich z VTS, 245 odchádzajúcich do VTS a 21 volaní zo siete a do siete NATO
 • prenesených 27 GB dát v rámci RDS
 • odoslaných a prijatých 29 983 mailov o z toho 580 mailov bolo odoslaných do Internetu a 1 626 prijatých z Internetu o zadržaných a označených ako SPAM 149 mailov
 • zobrazených 1 327 dokumentov portálu mosr.sk a 4 449 dokumentov portálu www.mil.sk
 • zaznamenaných 7 745 neštandardných stavov a 84 neúspešných pokusov o kompromitáciu na verejných portáloch rezortu
 • zablokovaných 2 179 spojení z internetu na perimeter RDS z dôvodu porušenia bezpečnostnej politiky a 7 z nich bolo označených ako bezpečnostný incident
 • zaznamenaných a analyzovaných 625 179 bezpečnostných udalostí