Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registrácii, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, IČO: 30845572, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 6 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova č.8, 832 47 Bratislava, v čase od 8:00 do 14:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt 0960 501490, alebo 0903 820 130, e-mail : zodpovedna.osoba@mil.sk