Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program

 • Kód: 1K/2019
 • Začiatok konania: 10.12.2018
 • Koniec konania: 30.03.2019

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z. z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 10. decembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov výberového konania:  Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program.

Číslo výberového konania:  1K/2019
 
Druh štátnej služby:  Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z. z. 
 
Názov funkcie:  Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši:

1. študent AOS - I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium (kontinuálne pokračuje II. stupňom VSŠ),
2. študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium,
3. študent Fakulty vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, Univerzita obrany, Brno / Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Praha, 6-ročný magisterský študijný program Vojenské všeobecné lekárstvo.
4. študent Fakulty vojenského leadershipu, Univerzita obrany, Brno, 5-ročný magisterský študijný program / Riadenie a použitie ozbrojených síl, špecializácia Veliteľ chemických jednotiek.
 
Predpokladaný nástup: 2. augusta 2019                                   
 
Podmienky prijatia do štátnej služby :
 
Podľa § 16 ods.1 a § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. do štátnej služby  možno prijať občana, ak
 

 1. požiadal o prijatie do štátnej služby,
 2. ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia do štátnej služby dosiahne najviac vek 25 rokov,
 3. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je
 5. členským štátom Európskej únie, alebo
  2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
 6. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 7. je bezúhonný,
 8. je spoľahlivý,
 9. ovláda štátny jazyk,
 10. dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
 11. ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
 12. je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
 13. ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
 14. nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
 15. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
 16. úspešne absolvoval výberové konanie.

Pozn.:  Podmienkou prijatia do prípravnej štátnej služby je prijatie na I. stupeň vysokoškolského štúdia (záujemca o štúdium na AOS,  záujemca o štúdium na Leteckej fakulte TUKE) alebo magisterského štúdia  (záujemca o štúdium na  Lekárskej  fakulte alebo na Fakulte vojenského leadershipu), v akademickom roku 2019/2020.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.aos.sk .
 
Špecifické požiadavky pre prijatie na I. stupeň vysokoškolského štúdia - študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach:
 
1/ Bakalársky študijný program: Profesionálny pilot
 
    Vojenské špecializácie:
     -  pilot taktického lietadla (402), pilot vrtuľníka (403), pilot dopravného lietadla (404):
     -  znalosť z anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni
        minimálne B1 – preukázať napr. dokladom o úspešnom absolvovaní 
  maturitnej skúšky alebo iným spôsobom,
     -  zdravotná spôsobilosť LA (Ž) -vo výnimočných prípadoch s obmedzením. Pre čísla špecializácií  402, 403 a 404 –
        zdravotná spôsobilosť bude overovaná v rámci  výberového 
konania do prípravnej štátnej služby
        profesionálneho vojaka,

 
  -  v prípade pilotných skúseností (nie sú podmienkou) je potrebné doložiť:
                    - overenú kópiu  pilotnej licencie,
                    - overený celkový počet nalietaných hodín.
 
2/ Bakalársky študijný program: Pracovník riadenia letovej prevádzky
 
    Vojenská špecializácia:
 •  odborník riadenia letovej prevádzky (409):
 -  znalosť z anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni
    minimálne B1 – preukázať napr. dokladom o úspešnom absolvovaní 
maturitnej skúšky alebo iným spôsobom,
 -  zdravotná spôsobilosť LA (RL) – zdravotná spôsobilosť bude overovaná v rámci  výberového  konania do
    prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka,

    
3/ Bakalársky študijný program: Prevádzka lietadiel                                                                
 
    Vojenská špecializácia:
     - odborník inžinierskej leteckej služby pre drak a motor lietadla (430)

4/ Bakalársky študijný program: Avionické systémy
 
    Vojenská špecializácia:
     -odborník inžinierskej leteckej služby pre špeciálne vybavenie lietadla (431)
 
Zoznam požadovaných dokladov :
 
Vo výberovom konaní občan predloží
 1. vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
 2. životopis,
  c)    občiansky preukaz,
  d)    doklady o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo  
         oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,    
  e)    potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
  f)    čestné vyhlásenie, že
  1. sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
  2. ovláda štátny jazyk,
  3. má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
  4. nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávaniečinností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
  5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
  6. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
  7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
   g)    osvedčenú kópiu rodného listu.

Postupnosť krokov pre záujemcov o štúdium:

Záujemcovia o štúdium na Akadémii ozbrojených síl (I. stupeň VSŠ) ako kadeti AOS postupujú nasledovne:

1.krok – podanie prihlášky na AOS do 28.2. 2019, https://mais.aos.sk/eprihlaska/ alebo v papierovej forme - na predpísanom tlačive http://www.aos.sk/studenti/dokum/prihl_I.rtf.
2.krok - návšteva regrutačnej skupiny – podanie žiadosti do štátnej služby – do  15.3.2019,
3.krok - po úspešnom absolvovaní výberového konania je záujemca pozvaný na vykonanie vedomostnej prijímacej skúšky 5. až 7. júna 2019.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní získate na adrese: http://www.aos.sk/?stranky=studenti/bakalarske_stud.php
           
Záujemcovia o štúdium na Leteckej fakulte TUKE (I. stupeň VSŠ) ako kadeti AOS postupujú nasledovne:
 
1.krok -  podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium takým istým spôsobom ako „civilní“ študenti v termíne do 28.2.2019, http://www.aos.sk/?stranky=studenti/Bc_voj_TUKE.php ,
2.kroknávšteva regrutačnej skupiny – podanie žiadosti do štátnej služby – do  15.3.2019,
3.krok – prijímacia skúška sa nevykonáva , uchádzači, ktorí úspešne absolvujú etapy výberového konania na funkciu kadet AOS budú vyslaní na zdravotnú prehliadku do Letecko-lekárskeho centra Sliač. Finančné náklady na letecko-lekárske vyšetrenie budú hradiť Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
 
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní získate na adrese: http://lf.tuke.sk  
 
Záujemcovia o štúdium na Lekárskej fakulte (magisterský študijný program) ako kadeti AOS postupujú nasledovne:

1.krok podanie prihlášky na Univerzitu Karlovu – do 28. 2. 2019, Lekárska fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, študijný program (odbor) „Všeobecné lekárstvo“ – prihláška na stránke http://is.cuni.cz/studium/prijimacky ,
2.krok podanie prihlášky na Univerzitu obrany – do 28. 2. 2019, Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno, študijný program (odbor) „Vojenské všeobecné lekárstvo“ - prihláška na adrese  https://apl.unob.cz/Prihlaska/Home/Index  .
 
Dôležité! Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa musia podať na obidve fakulty!  
 
3.krok – návšteva regrutačnej skupiny – podanie žiadosti do štátnej služby – do 15.3.2019,
4.krok – po úspešnom absolvovaní výberového konania je záujemca pozvaný na vykonanie prijímacej skúšky 19. júna 2019.
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní získate na adrese:
http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/Voj_vseob_lek.aspx
 
Záujemcovia o štúdium na Fakulte vojenského leadershipu (magisterský študijný program) ako kadeti AOS postupujú nasledovne:
1.krok – podanie prihlášky do 31. 3. 2019 na Fakultu vojenského leadershipu Univerzity obrany Brno, študijný program (odbor) „Riadenie a použitie ozbrojených síl“ - prihláška dostupná na adrese  https://apl.unob.cz/Prihlaska/Home/Index ,
2.krok návšteva regrutačnej skupiny  – do 12.4. 2019,
3.krok – po úspešnom absolvovaní výberového konania je záujemca pozvaný na vykonanie prijímacej skúšky  5. až 7. júna 2019.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní získate na adrese:
https://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/prijimaci_rizeni.aspx
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
 
Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 15. marca 2019 (pre študent AOS I. stupeň, študent Leteckej fakulty TUKE I. stupeň, študent Fakulty vojenského zdravotníctva) a do 12.4.2019 (pre študent Fakulty vojenského leadershipu). Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
 
Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava
Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská Bystrica, Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač
Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Mukačevská 22, 080 01 Prešov
Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice
 
Termín výberového konania:

O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná  Personálnym úradom OS SR.
 
Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach  www.personal.mil.sk, www.regrutacia.sk.
 
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní na Akadémiu ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši  (študent AOS, študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a študent Lekárskej fakulty v Hradci Králové) sú uverejnené na webových stránkach  www.aos.sk.