Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia

 • Kód: 2K/2019
 • Začiatok konania: 10.12.2018
 • Koniec konania: 12.04.2019

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z. z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 10. decembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia

Číslo výberového konania:  2K/2019

Druh štátnej služby:   Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z. z. 
 
Názov funkcie:  Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
                           
(študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – II. stupeň vysokoškolského štúdia,
                            denné štúdium).
                           
Predpokladaný nástup: 2.augusta 2019                                    
 
Podmienky prijatia do štátnej služby:
 
Podľa § 16 ods.1 a § 22 ods.2 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. do štátnej služby  možno prijať občana, ak 

 1. požiadal o prijatie do štátnej služby,
 2. ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia do štátnej služby dosiahne najviac vek 25 rokov,
 3. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je
 5. členským štátom Európskej únie, alebo
  2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
 6. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 7. je bezúhonný,
 8. je spoľahlivý,
 9. ovláda štátny jazyk,
 10. dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
 11. ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
 12. je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
 13. ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
 14. nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
 15. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
 16. úspešne absolvoval výberové konanie.
     
Pozn.: Podmienkou prijatia do prípravnej štátnej služby je prijatie na II. stupeň vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.aos.sk .
 
Špecifické požiadavky pre prijatie na II. stupeň vysokoškolského štúdia:
 
1) Inžiniersky študijný program: Riadenie leteckej dopravy
 
    Vojenské špecializácie:

- pilot taktického lietadla (402), pilot vrtuľníka (403), pilot dopravného lietadla (404) :
- úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Profesionálny pilot,
- získaná pilotná licencia – minimálne licencia súkromného pilota  PPL (overená kópia pilotnej licencie a overený 
  celkový počet nalietaných hodín sa  prikladajú  k prihláške),

- znalosť  anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové
  znalosti na úrovni minimálne B1,   
- zdravotná spôsobilosť LA1 (pre 402) a LA2 (pre 403, 404)– bude overovaná v rámci výberového konania do 
  prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka,

       - odborník riadenia  letovej  prevádzky (409-oblastné letiskové riadenie) :
       - úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Pracovník riadenia letovej prevádzky,
       - znalosť anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni
         minimálne B1,

- zdravotná spôsobilosť LA 3 (pre 409) - bude overovaná v rámci výberového konania do  prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka.
 
2) Inžiniersky študijný program: Prevádzka lietadiel
 
    Vojenské špecializácie:
       - odborník inžinierskej leteckej služby pre drak a motor lietadla (430):
       - úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Prevádzka lietadiel (alebo predpoklad 
         úspešného absolvovania v aktuálnom akademickom roku),

- znalosť anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni minimálne B1.
 
3) Inžiniersky študijný program: Senzorika a avionické systémy
   
    Vojenské špecializácie:
       - odborník inžinierskej leteckej služby (ILS) pre špeciálne vybavenia lietadla (431),     
         odborník ILS pre elektrické vybavenie lietadla (432), odborník ILS pre leteckú výzbroj s elektromechanickým
         vybavením (433), odborník ILS pre leteckú výzbroj s optoelektro
nickým vybavením (437),
       - úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Avionické systémy (alebo predpoklad
         úspešného absolvovania v aktuálnom  akademickom roku),

- znalosť anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové
  znalosti na úrovni minimálne B1.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov :
 
Vo výberovom konaní občan predloží
 1. vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
 2. životopis,
  c)    občiansky preukaz,
  d)    doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo  
          oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,    
  e)     potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
  f)     čestné vyhlásenie, že
  1. sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
  2. ovláda štátny jazyk,
  3. má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
  4. nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávaniečinností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
  5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
  6. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
  7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
   g)     osvedčenú kópiu rodného listu.

Postupnosť krokov pre záujemcov o štúdium:

Záujemcovia o štúdium na Leteckej fakulte TUKE  (II.stupeň VSŠ) ako kadeti AOS postupujú nasledovne:
 
1.krok -  podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium takým istým spôsobom ako „civilní“ študenti v termíne do 31.3.2019,
http://www.aos.sk/?stranky=studenti/Ing_voj_TUKE.php
2.krok – návšteva regrutačnej skupiny – podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby do 12.4.2019
3.krokuchádzači o študijné programy vojenský pilot (čísla špecializácií 402, 403, 404), ktorí úspešne absolvujú etapy výberového konania na funkciu kadet AOS budú vyslaní na zdravotnú prehliadku do Letecko-lekárskeho centra Sliač. Finančné náklady na letecko-lekárske vyšetrenie budú hradiť Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
 
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní získate na adrese: http://lf.tuke.sk.
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. apríla 2019. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
 
Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava
Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská Bystrica  Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač
Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Mukačevská 22, 080 01 Prešov
Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice
 
Termín výberového konania:
O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná  Personálnym úradom OS SR.
 
Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach  www.personal.mil.sk, www.regrutacia.sk.
 
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach sú uverejnené na webových stránkach  www.aos.sk.