Vedomosti študentov 19. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS. Jej predseda mohol na čiastkovom vyhodnotení prípravy účastníkov tohto kurzu dňa 7. 12. 2018 s potešením konštatovať, že 18 profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe a 48 vojakov v prípravnej štátnej službe je pripravených pokračovať v odbornej vojenskej príprave kurzu, ktorá bude zameraná na odbornosť a špecializáciu. K najlepším študentom v prvej časti kurzu patrili des. Ing. Martin Bahno, voj. 2. st. Mgr. Bibiána Ferencová, voj. 1. st. Ing. Patrik Kertész, voj. 1. st. Mgr. Gabriela Šuleková a voj. 1. st. Mgr. Júlia Ditteová.

Vyvrcholením všeobecnej vojenskej prípravy bolo dvojstranné skupinové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. – 29. 11. 2018. Jeho cieľom bolo precvičiť študentov DKAVŠ v plánovacom procese malých taktických jednotiek (TLP – Troop Leading Procedures) pri ofenzívnych a defenzívnych aktivitách. Plánovací proces, v rámci ktorého museli študenti vo funkcii veliteľov družstiev zvládnuť analýzu úlohy, rekognoskáciu terénu, spracovanie prvotného plánu operácie a vybratie vhodného variantu činnosti v danom priestore operácie, vychádzal z operačných rozkazov veliteľov mechanizovaných čiat. Pri tom museli študenti spracovať operačné rozkazy a jednotlivé schémy.

Riadiacim cvičenia bol kpt. Marek Konečný, ktorý ho vyhodnotil s použitím metódy AAR (After Action Review), poukázal na klady a nedostatky a konštatoval, že všetky plánované úlohy boli precvičené a zamestnanie splnilo svoj účel.

Všeobecná vojenská príprava DKAVŠ predstavuje samostatný, systematický a účelne organizovaný celok zameraný na získanie základných vedomostí, zručností a vojenských návykov budúcich dôstojníkov, bez rozdielu na odbornosť, potrebných na velenie a riadenie malých taktických jednotiek. Vychádza z požiadaviek na velenie a riadenie nižších vojenských organizačných celkov podľa rozkazov nadriadeného veliteľa. Vykonáva sa spoločne počas 11 týždňov.

Programy odbornej vojenskej prípravy DKAVŠ, v plnení ktorých budú účastníci kurzu od 10. 12. 2018 pokračovať, vychádzajú z požiadaviek na pracovnú činnosť vo vojenskej odbornosti a špecializácii, pre ktorú je profesionálny vojak určený. Sú zamerané na zvládnutie základných odborných špecializovaných činností. Po úspešnom ukončení kurzu budú absolventi menovaní do poručíckej hodnosti a pripravení na ďalší výcvik v OS SR s cieľom zvládnuť tie najnáročnejšie úlohy vyplývajúce z poslania jednotiek, ku ktorým budú pridelení.