V Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa 16. 10. 2018 konal kontrolný deň zameraný na priebežné plnenie úloh projektov vedy a výskumu a štúdií realizovateľnosti, ktoré boli AOS zadané kontraktom MO SR r. 2018.

Kontrolný deň predstavoval oponentské konanie, ktoré realizovala 5 členná oponentská rada, zložená so zástupcov MO SR a AOS. Jej predsedom bol Ing. Ján Rebljan (MO SR). AOS na konaní zastupoval prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. V oponentskom konaní bolo prerokovaných 6 projektov riešiteľov prof. Ing. Petra Droppu, PhD., doc. Ing. Jána Ochodnického, PhD., pplk. Ing. Aurela Sabó, PhD., doc. RNDr. Františka Nebusa, PhD., doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD. a doc. Ing. Ľubomíra Dederu, PhD. Oponentská rada sa pozitívne vyjadrila k priebežnému plneniu úloh projektov vedy a výskumu a potvrdila ich riešiteľské pokračovanie v roku 2019.

„Na tomto oponentskom konaní sme prerokovali aj návrh nového kontraktu projektov a štúdií realizovateľnosti na rok 2019, zosúladili sme požiadavky MO SR, GŠ OS SR na riešenie úloh vedy a výskumu na rok 2019 na AOS, so zreteľom na prioritu ale aj kapacitné možnosti školy. Na záver sme prerokovali prípravu zasadania STO NATO AVT (Applied Vehicle Technology) panelu, ktorý sa uskutoční v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v máji 2019 za účasti cca 300 odborníkov z danej oblasti“, dodal prorektor pre vedu AOS.