Výberové konanie 2P/2020 - na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

 • Kód: 2P/2020
 • Začiatok konania: 10.01.2019
 • Koniec konania: 10.01.2020

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov výberového konania:  Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba
 
Číslo výberového konania:  2P/2020
 
Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.                                    
 
Názov funkcie:  čakateľ
 
Predpokladaný nástup:  marec 2020
 
Podmienky prijatia do štátnej služby :
 
Do štátnej služby  možno prijať občana, ak

a) požiadal o prijatie do štátnej služby,
b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov,
c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je 
 1. členským štátom Európskej únie, alebo
 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) je bezúhonný,
g) je spoľahlivý,
h) ovláda štátny jazyk,
i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
o) úspešne absolvoval výberové konanie.

Zoznam požadovaných dokladov :
 
Vo výberovom konaní občan predloží

a)    vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b)    životopis,
c)    občiansky preukaz,
d)    doklady o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo  
       oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,    
e)    potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
f)     čestné vyhlásenie, že
 1. sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
 2. ovláda štátny jazyk,
 3. má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
 4. nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie  činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
 5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
 6. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
 7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
g)    osvedčenú kópiu rodného listu.
 
 
Ponúkaná mzda: vojak 1.stupňa – vo výške minimálnej mzdy schválenej pre rok 2020
 
 
Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 10. januára 2020Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
 
Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava
Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16,
                                911 27 Trenčín
Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská Bystrica
                                       Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač
Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Mukačevská 22, 080 01 Prešov
Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice
 
 
Termín výberového konania:
O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná  Personálnym úradom OS SR.
 
Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach  www.personal.mil.skwww.regrutacia.sk.

Zoznam funkcií a ďalšie požiadavky pre VK 2P/2020

Zoznam funkcií pre ustanovenie „čakateľov“ po prípravnej štátnej služby je nezáväzný. Funkcie a miesto výkonu štátnej služby sa môžu zmeniť na základe aktuálnych požiadaviek na doplnenie, naplnenosti vojenských útvarov alebo potrieb služobného úradu.
 
Funkcia Predpokladané miesto výkonu štátnej služby
elektromechanik (vodičské oprávnenie sk. „B“) Kuchyňa, Prešov
elektromechanik/vodič/ (vodičské oprávnenie sk. „E“) Prešov
guľometník Nitra, Martin, Levice
hasič Kuchyňa
letecký mechanik - špecialista Kuchyňa, Sliač, Prešov
mechanik Kuchyňa, Sliač, Nitra
mechanik lietadla Kuchyňa, Sliač, Prešov
mladší technik Sliač
mladší strážny čestnej stráže Bratislava
mladší špecialista TACP Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
mladší technik (potápač) Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
mladší zdravotník (výsadkár) Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
zdravotník (výsadkár) Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
operátor Kuchyňa, Nitra, Michalovce, Veľká Ida,
Hlohovec, Mierovo
operátor - špecialista Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
starší operátor Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
starší operátor - špecialista Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
vedúci starší operátor Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
starší zberač ranených – vodič („C“) Kuchyňa
prieskumník (vodičské oprávnenie sk. „B“) Kuchyňa, Sereď
psovod Kuchyňa
radista Nitra
spojár Ružomberok, Hlohovec
spojár - špecialista Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
starší spojár Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
hudobník-sólista Sliač
starší hudobník - sólista Bratislava
starší ostreľovač Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
starší ostreľovač - špecialista Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
strelec Nitra, Martin, Levice
strojník Sereď
veliteľ stanice Žilina (5. pluk špeciálneho určenia)
vodič s vodičským oprávnením sk. „B“ Kuchyňa
vodič s vodičským oprávnením sk. „C“ Kuchyňa, Hlohovec, Michalovce,
Močiar, Mierovo, Levice, Sereď,
Rožňava, Topoľčany, Nitra, Viničné, Prešov
vodič s vodičským oprávnením sk. „E“ Kuchyňa,  Zvolen, Hlohovec, Sereď,
Rožňava, Topoľčany, Nitra, Trenčín, Prešov
vodič /strojník/ s vodičským oprávnením „E“ Prešov
ženista Levice, Sereď

Ďalšie požiadavky na výkon jednotlivých funkcií:
 
elektromechanik – najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom  odbore v skupine študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v štud. odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, alebo v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií, pri niektorých vodičské oprávnenie sk. „B“
 
elektromechanik/vodič/ - najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom  odbore v skupine študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v štud. odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, alebo v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií, vodičské oprávnenie sk. „E“
 
hasič – stredná odborná škola požiarnej ochrany v Žiline, odborná príprava podľa § 40, ods. 2, písm. a) a c) zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, pri niektorých vodičské oprávnenie skupiny „C“,
 
letecký mechanik – špecialista – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine štud. odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II alebo elektrotechnika alebo v štud. odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v jednom so zameraní štud. odboru mechanik lietadiel,
 
mechanik – najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom  odbore v skupine študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v štud. odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, alebo v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií,
 
mechanik lietadla - najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine štud. odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II alebo elektrotechnika alebo v štud. odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v jednom so zameraní štud. odboru mechanik lietadiel,
 
mladší technik - najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine štud. odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II alebo elektrotechnika alebo v štud. odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v jednom so zameraní štud. odboru mechanik lietadiel,
 
mladší strážny čestnej stráže – najmenej stredné odborné vzdelanie, muži výška 183-190 cm,  váha od 70 kg do 90 kg, bez jaziev kože tváre,  bez tetovania a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre,  krku a horných končatín, bez potreby dioptrických pomôcok,
 
mladší špecialista TACP – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, zdravotne spôsobilý ako výsadkár, výborná znalosť anglického jazyka,
 
mladší technik (potápač) – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, zdravotne spôsobilý ako výsadkár,
 
mladší zdravotník (výsadkár)vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra alebo zdravotnícky záchranár v zmysle Nariadenia vlády 296/2010, zdravotne spôsobilý ako výsadkár,