Akadémia ozbrojených síl

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou.

       Základný kameň vojenskej vysokej školy v Liptovskom Mikuláši bol symbolicky položený pred štyridsiatimi rokmi a škola za toto obdobie vychovala a pripravila tisícky mladých ľudí, budúcich dôstojníkov – profesionálov pre ozbrojené sily, ktorí sú v súlade s vojenskou prísahou pripravení „...brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc“ a na to sú „...pripravení vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život“. 

Poslanie Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

        Poslaním Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je poskytovať vysokoškolské vzdelanie budúcim dôstojníkom, ďalšie a kontinuálne vzdelávanie profesionálnym vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky, vychovávať ich v duchu vlastenectva tak, aby sa vyznačovali hodnotami, akými sú zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, čestnosť, občianska a spoločenská zodpovednosť, mravnosť a uprednostňovali záujmy vlasti pred osobnými záujmami a boli pripravení na profesionálny rast počas služobnej kariéry. Rozvíjať medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu, podporovať spoločné projekty s vysokými školami, predovšetkým vojenskými vysokými školami v zahraničí, mobilitu zamestnancov a študentov. Vedeckým výskumom získavať, vývojom a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať a šíriť nové poznatky doma a v zahraničí.

        Ambícia

        Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika má ambíciu byť vojenskou vysokou školou univerzitného typu medzinárodného významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a obrany, je schopná zaručiť kvalitné vojenské vzdelanie, vojenskú prípravu a výcvik budúcich profesionálnych dôstojníkov a následne zabezpečiť ich celoživotné vzdelávanie počas trvania ich služobnej kariéry, realizuje výskum a vývoj, je garantom rozvoja vojenskej vedy v Slovenskej republike, prispieva k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu a je jeho významným strediskom spoločenského, kultúrneho a športového života.

        Osobným príkladom a kvalitnou prácou so študentmi chceme pripraviť absolventov pre čestné plnenie motta Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika: 
 

SAPIENTIA
... Múdrosť
     Múdrosť je kombináciou inteligencie, skúsenosti a ľudských kvalít, ktorá spočíva v schopnosti učiť sa po celý život a v použití svojich vedomostí pre správny účel. 
 
BONUM
... Dobro
     Dobro je základnou morálnou hodnotou ako protiklad zla, konanie vysoko mravné a hodné nasledovania. 
 
PATRIA
... Vlasť
     
Krajina v ktorej sme sa narodili, ku ktorej máme silný citový vzťah.
Vlasť je kúskom zeme, aj s jej obyvateľmi, v prospech ktorej sme ochotní pracovať, niečoho dôležitého pre nás sa vzdať a v prípade potreby za ňu aj bojovať.