Personálny úrad OS SR

Je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov“) a podľa príslušných služobných predpisov o určení služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti vedúceho služobného úradu organizačná zložka OS SR oprávnená konať a rozhodovať vo veciach týkajúcich sa štátnej služby profesionálnych vojakov (do vojenskej hodnosti podplukovník) a právnych vzťahov súvisiacich so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru profesionálneho vojaka OS SR.


Personálny úrad ozbrojených síl SR sa organizačne člení na riaditeľstvo, sekretariát, štáb, odbory, oddelenia, skupiny, pracovisko. Odbory sa ďalej členia na oddelenia a skupiny. Personálny úrad ozbrojených síl SR riadi riaditeľ.