Odbor doplňovania a výberu personálu

Odbor doplňovania a výberu personálu (ďalej len „ODVP“) je organizačná zložka PÚ priamo podriadená riaditeľovi. Zabezpečuje výberové konanie žiadateľov o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a prijímací proces. Zabezpečuje prijímacie konanie na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy (ďalej len DVP) a prijímanie žiadosti na zaradenie do aktívnych záloh (ďalej len AZ). Koordinuje propagačné aktivity na podporu regrutácie.

ODBOR DOPLŇOVANIA A VÝBERU PERSONÁLU
 
PÔSOBNOSŤ ODBORU DOPLŇOVANIA A VÝBERU PERSONÁLU
 
Jeho organizačnú štruktúru tvorí: 
a) oddelenie doplňovania personálu,
b) regrutačná skupina Bratislava,
c) regrutačná skupina Trnava,
d) regrutačná skupina Nitra,
e) regrutačná skupina Trenčín,
f) regrutačná skupina Žilina,
g) regrutačná skupina Banská Bystrica,
h) regrutačná skupina Prešov,
i) regrutačná skupina Košice,
j) oddelenie výberu personálu.
 
ODVP riadi náčelník odboru a je priamo podriadený riaditeľovi. Všetky zložky odboru sú podriadené náčelníkovi odboru.
 
Náčelník ODVP plní tieto hlavné úlohy: 
 • zabezpečuje plnenie úloh podľa plánu prípravy PÚ v oblasti doplňovania vojenského personálu doplňovaného občanmi SR, doplňovania do DVP a do AZ,
 • riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť medzi jednotlivými súčasťami odboru,
 • podieľa sa na tvorbe a novelizácii personálnych noriem v rámci svojej pôsobnosti,
 • spolupracuje s civilnými vzdelávacími inštitúciami, školami, s orgánmi štátnej správy, samosprávy, Ústredím  práce, sociálnych vecí a rodiny a inštitúciami celoštátneho charakteru,
 • podieľa sa na tvorbe a implementácii odborných smerníc a nariadení v prijímacom procese,
 • riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelenia doplňovania personálu a oddelenia výberu personálu,
 • zabezpečuje vzdelávanie príslušníkov odboru.
Náčelník ODVP zodpovedá za: 
 • plnenie úloh odboru podľa plánu prípravy PÚ,
 • vzdelávanie príslušníkov odboru,
 • vyhlásenie výberových konaní a prijímacích konaní,
 • priebeh prijímacieho procesu,
 • doplňovanie útvarov, úradov a zariadení OS SR a útvarov, úradov a zariadení v podriadenosti MO SR žiadateľmi o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka doplňovanými z civilu,
 • realizovanie doplňovania do DVP a AZ
PÔSOBNOSŤ ODDELENIA DOPLŇOVANIA PERSONÁLU
 
Oddelenie doplňovania personálu (ďalej len „OdDP“) je zložka PÚ určená k zabezpečeniu doplňovania útvarov, úradov a zariadení OS SR a útvarov, úradov a zariadení v podriadenosti MO SR občanmi, ktorí splnili podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka alebo do DVP a AZ.
 
OdDP riadi náčelník oddelenia a je priamo podriadený náčelníkovi odboru doplňovania a výberu personálu a priamo nadriadený Regrutačným skupinám a všetkým príslušníkom oddelenia.
 
Zodpovedá za realizáciu a rozvoj systému doplňovania vojenského personálu doplňovaného   občanmi SR,  za systematické doplňovanie personálu do OS SR a do DVP a AZ v určenom čase a kvalite.
 
Náčelník OdDP plní tieto hlavné úlohy:
 • zabezpečuje plnenie úloh v oblasti doplňovania vojenského personálu z civilu v súlade  s platnými právnymi normami v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje zber a kontrolu funkcií PrV určených na doplnenie,
 • zabezpečuje spracovanie, vyhlásenie a zverejňovanie výberových konaní, 
 • podieľa sa na riadení a zabezpečovaní procesu výberového konania a prijímacieho konania,
 • zodpovedá za spracovanie administratívy spojenej s nástupom žiadateľov k doplňovaným útvarom a zariadeniam OS SR a MO SR, DVP a AZ,
 • vedie štatistiky spojené s doplňovaním vojenského personálu doplňovaného občanmi SR, DVP a AZ a zabezpečuje prenos informácií v rámci oddelenia a v rámci PÚ v danej oblasti,
 • pripravuje a optimalizuje postupy výberu personálu na základe potrieb a požiadaviek útvarov, úradov a zariadení OS SR a útvarov, úradov a zariadení v podriadenosti MO SR,
 • spracováva podklady pre tvorbu analýz a prognóz v oblasti doplňovania vojenského personálu doplňovaného občanmi SR a v oblasti DVA a AZ,
 • riadi regrutačné skupiny a koordinuje ich činnosť v oblasti propagácie OS SR na verejnosti,
 • koordinuje vykonávanie školení príslušníkov regrutačných skupín v oblasti komunikačných zručností, sociálnych a právnych noriem.
 Náčelník OdDP zodpovedá za:
 • plnenie úloh oddelenia podľa plánu prípravy PÚ,
 • doplňovanie vojenského personálu z civilu v súlade s platnými právnymi normami,
 • zber a kontrolu funkcií PrV určených na doplnenie,
 • spracovanie, vyhlásenie a zverejňovanie výberových konaní, 
 • odborné zabezpečenie procesu výberového konania,
 • spracovanie administratívy spojenej s nástupom žiadateľov k doplňovaným útvarom a zariadeniam OS SR a MO SR,
 • vedenie štatistiky spojené s doplňovaním vojenského personálu doplňovaného  občanmi SR a v oblasti DVP a AZ a zabezpečenie prenosu informácií v rámci odboru a v rámci PÚ v danej oblasti,
 • postup pri výbere personálu na základe potrieb a požiadaviek útvarov, úradov a zariadení OS SR a útvarov, úradov a zariadení v podriadenosti MO SR,
 • spracovanie podkladov pre tvorbu analýz a prognóz v oblasti doplňovania vojenského personálu z civilu.
PÔSOBNOSŤ ODDELENIA VÝBERU PERSONÁLU
 
Oddelenie výberu personálu je zložka PÚ určená na zabezpečenie realizácie výberových konaní na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, na zabezpečenie prijímacieho konania do DVP a na posudzovanie na zaradenie do AZ.
 
Oddelenie výberu personálu (ďalej len „OdVP“) riadi náčelník oddelenia a je podriadený náčelníkovi odboru. Je  priamo nadriadený všetkým príslušníkom oddelenia.
 
Zodpovedá za priebeh výberového konania so žiadateľmi o prijatie do štátnej služby PrV na základe platných právnych predpisov a stanovených kritérií. Navrhuje ich zaradenie na ustanovenie na doplňované funkcie vo vojenskom útvare a navrhuje ich prijatie do prípravnej, dočasnej, stálej alebo krátkodobej štátnej služby. Ďalej zodpovedá za priebeh prijímacieho konania do DVP a za posudzovanie splnenia podmienok na zaradenie do AZ v rozsahu svojej pôsobnosti.
 
Náčelník OdVP plní tieto hlavné úlohy:
 • pozýva žiadateľov o prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov, ktorí splnili stanovené kritériá na výberové konanie a pozýva žiadateľov o prijatie do DVP,
 • organizuje priebeh výberového konania a prijímacieho konania,
 • vykonáva preskúšanie fyzickej zdatnosti žiadateľov,
 • uskutočňuje motivačný pohovor, personálne poradenstvo, odborné poradenstvo a navrhuje  vhodnú funkciu,
 • spracováva vyhodnotenia a oznámenia o výsledku výberového konania žiadateľov o prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov,
 • vypracováva vyhodnotenie výberového konania  a „návrh na prijatie do štátnej  služby profesionálneho vojaka“ podľa potrieb OS SR s prihliadnutím na kvalifikácie a záujmy žiadateľa,
 • spracováva administratívu súvisiacu so zakladaním osobných spisov profesionálnych vojakov prijatých do štátnej služby profesionálnych vojakov,
 • podieľa sa na spracovaní administratívy spojenej s nástupom žiadateľov k doplňovaným útvarom a zariadeniam OS SR a MO SR,
 • spracováva administratívu súvisiacu s výberovým konaním a spracováva podklady do integrovaného informačného systému a SAP modul HR regrutácia,
 • podieľa sa na spracovaní podkladov pre tvorbu analýz a prognóz v oblasti doplňovania vojenského personálu z civilu,
 • vypracováva vyhodnotenie prijímacieho  konania a „návrh na prijatie do  DVP“,
 
 Náčelník OdVP zodpovedá za:
 • plánovanie, realizáciu a organizáciu priebehu výberových konaní a prijímacích konaní,
 • pozývanie žiadateľov o prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov, ktorí splnili stanovené kritériá na výberové konanie a pozývanie žiadateľov o prijatie do DVP,
 • vykonanie preskúšania fyzickej zdatnosti žiadateľov,
 • vykonávanie motivačného pohovoru, personálneho poradenstva a odborného poradenstva so žiadateľmi,
 • spracovanie vyhodnotení a oznámení o výsledku výberového konania žiadateľov o prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov a spracovanie vyhodnnotení a oznámení o výsledku prijímacieho konania do DVP,
 • spracovanie vyhodnotenia výberového konania a za „návrh na prijatie  do  štátnej služby profesionálneho vojaka“ podľa potrieb OS SR s prihliadnutím na kvalifikácie a záujmy žiadateľa,
 • spracovanie administratívy súvisiacej so zakladaním osobných spisov profesionálnych vojakov prijatých do štátnej služby profesionálnych vojakov,
 • spracovanie administratívy súvisiacej s výberovým konaním a spracovávanie podkladov do personálneho informačného systému a SAP HR modul regrutácia,
 • spracovanie podkladov pre tvorbu analýz a prognóz v oblasti doplňovania vojenského personálu z civilu,
 • vypracovanie vyhodnotenia prijímacieho  konania a „návrh na prijatie do DVP“.