Ako často sú výberové konania ? Výberové konanie je vyhlasované v závislosti od konkrétneho druhu výberového konania. Výberové konanie do prípravnej štátnej služby pre funkcie s plánovanou hodnosťou v hodnostnom zbore mužstvo a poddôstojníci je vyhlasované pre všetky 4 nástupné termíny a teda absolvent strednej školy (resp. vysokej školy, ak absolvent nemá záujem o dôstojnícku funkciu) si môže podať žiadosť o prijatie počas celého roka na konkrétny nástupný termín podľa jeho záujmu. Nástupné termíny sú spravidla január, apríl, august, október. Pre občanov, ktorí majú záujem študovať na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, resp. na jej partnerských vysokých školách je vyhlasované výberové konanie na funkciu kadet raz za rok a to spravidla v mesiaci január. Pre absolventov civilných vysokých škôl je spravidla vyhlásené výberové konanie na prijatie do prípravnej štátnej služby (hodnostný zbor dôstojníkov) raz ročne a to v mesiaci marec. Výberové konania pre prijatie do dočasnej alebo stálej štátnej služby sú vyhlasované podľa potrieb služobného úradu.