Mám zápis v registri trestov, môžem si podať žiadosť ? Áno, ale musíte spĺňať podmienku bezúhonnosti uvedenú v § 16 ods. 5) zákona č. 281/2015, kde je uvedené „Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Aj keď sa na občana hľadí, akoby nebol odsúdený, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného, ak bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom alebo za zločin. Bezúhonnosť vo výberovom konaní občan sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“ To znamená, že nesmiete mať záznam v odpise registra trestov za úmyselný trestný čin alebo zločin. Odpis registra trestov nepredkladáte, Váš odpis registra trestov si vyžiadajú pracovníci regrutačnej skupiny.