Ak ma neprijmú vo výberovom konaní automaticky som zaradený do ďalšieho ? Ak uchádzač uspeje vo výberovom konaní a splní podmienky výberového konania, ale nie je prijatý do štátnej služby profesionálneho vojaka pre nedostatok miesta, nie je do ďalšieho výberového konania automaticky zaradený. Ak má uchádzač záujem prihlásiť sa do ďalšieho výberového konania, musí si prísť podať žiadosť o prijatie na príslušnú regrutačnú skupinu znova.