• Začiatok konania: 15.08.2023
  • Koniec konania: 07.11.2023

Názov prijímacieho konania:  Prijímacie konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba
 
Číslo prijímacieho konania:  1P/2024
Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba podľa § 22 zákona
 
Názov funkcie:  čakateľ roty základného vojenského výcviku
 
Na funkciu sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.
                          
Vojenská hodnosť:  vojak 1. stupňa 
 
Miesto výkonu štátnej služby:  Martin
 
Predpokladaný nástup:  január 2024


Termín a miesto na podanie žiadosti:
 

    Žiadosť o prijatie do štátnej služby (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine najneskôr do 07. novembra 2023Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobného úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Si rozhodnutý?