• Začiatok konania: 19.10.2023
  • Koniec konania: 29.12.2023

Názov prijímacieho konania:   Prijímacie konanie na obsadenie funkcií v dočasnej, alebo stálej štátnej službe 

                                                    profesionálnych vojakov.

Číslo prijímacieho konania:  1DS/2024

Zoznam funkcií: v prílohe 

Termín a miesto na podanie žiadosti:

    Žiadosť o prijatie do štátnej služby (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine najneskôr do  29. decembra 2023. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobného úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami. Žiadosť o prijatie je možné doručiť na ktorýkoľvek vojenský útvar, alebo na regrutačnú skupinu.

Si rozhodnutý?