• Začiatok konania: 17.07.2023
  • Koniec konania: 30.09.2023

Názov prijímacieho konania: Prijímacie konanie na obsadenie funkcií v dočasnej, alebo stálej štátnej službe                                                                            profesionálnych vojakov.

Číslo prijímacieho konania:  7DS/2023

Druh štátnej služby:  dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona

Zoznam funkcií: v prílohe

Termín a miesto na podanie žiadosti: Žiadosť o prijatie do štátnej služby (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine najneskôr do 30. septembra 2023. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobnému úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Si rozhodnutý?