• Začiatok konania: 29.02.2024
  • Koniec konania: 11.06.2024

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 19 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) vyhlasuje  1. marca 2024 prijímacie konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov prijímacieho konania:  Prijímacie konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Číslo prijímacieho konania:  3P/2024

Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba podľa § 22 zákona

Názov funkcie:  čakateľ roty základného vojenského výcviku

Na funkciu sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

 

Vojenská hodnosť:  vojak 1. stupňa 

Miesto výkonu štátnej služby:  Martin

Predpokladaný nástup:  august 2024

 

Termín a miesto na podanie žiadosti:

    Žiadosť o prijatie do štátnej služby (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine najneskôr do 11. júna 2024. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobného úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami

Si rozhodnutý?